Altijd op voorraad!

  • Topkwaliteit voor de laagste prijs
  • Voor 14 uur besteld morgen in huis

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder “de onderneming”: LC Packaging Belgium N.V. (KBO n° 0444.521.997), en onder “de klant”: degene met wie LC Packaging een overeenkomst sluit of heeft gesloten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere aanbieding van de onderneming en iedere overeenkomst tussen de onderneming en de klant en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 Artikel 1 - offertes & prijzen
1.1. De door de onderneming uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. De in offertes vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.
1.2. Indien de onderneming met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is de onderneming niettemin na de totstandkoming van de overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering gerechtigd stijgingen in de lonen, grondstoffen, of andere prijsbepalende factoren door te berekenen. 

Artikel 2 - Plaats, termijn & wijze van levering
2.1. Leveringen geschieden Af Fabriek (“Ex Works”, Incoterms 2000), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2.2. Ingeval de overeenkomst het vervoer van de goederen omvat, reizen deze voor rekening en risico van de klant.
2.3. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en nooit bindend.
2.4. Het is de onderneming toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de onderneming bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 3 - Wijziging in te leveren zaken; tolerantie
3.1. De onderneming is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien deze wijzigingen vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften.
3.2. Bij levering van verpakkingsmaterialen wordt de onderneming geacht behoorlijk te hebben gepresteerd, indien de specificaties of aantallen van het geleverde binnen de toleranties blijven die gebruikelijk zijn in de sector van verpakkingsmaterialen.

Artikel 4 - Beëindiging van de overeenkomst
4.1. De vorderingen van de onderneming op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien de onderneming kennis krijgt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien de ondernemer de klant heeft gevraagd zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is,
- indien de klant failliet wordt verklaard of kennelijk onvermogend is geworden.
4.2. In de genoemde gevallen is de onderneming bevoegd de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van de onderneming schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud
De door de onderneming geleverde zaken blijven eigendom van de onderneming totdat de klant al zijn verplichtingen, uit welke hoofde ook, jegens de onderneming heeft voldaan. De klant draagt de volledige aansprakelijkheid voor verlies, vernietiging, beschadiging of verdwijning van deze zaken, zelfs ingeval van overmacht.

Artikel 6 - Gebreken; tekorten; klachttermijnen
6.1. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken of tekorten dient de klant binnen 24 uren na aflevering schriftelijk te melden aan de onderneming.
6.2. Niet-zichtbare gebreken dient de klant binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de onderneming.
6.3. De klant dient de zaken waarop de klacht betrekking heeft op zorgvuldige wijze te bewaren zodat verlies van kwaliteit of kwantiteit voorkomen wordt en het gebrek kan worden vastgesteld.
6.4. Indien de klant een van voormelde verbintenissen niet naleeft, vervalt ieder recht op schadevergoeding en / of prijsvermindering.

Artikel 7 - Leenverpakking
7.1. De klant is verplicht leenverpakking binnen 14 dagen leeg, opgekuist en in onbeschadigde staat te retourneren, bij gebreke waaraan alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de klant zijn. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.
7.2. Indien de klant leenverpakking na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de onderneming gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen.

Artikel 8 - Betaling
8.1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van de onderneming, dan wel contant in Euro’s ten kantore van de onderneming.
8.2. Aanspraken op schadevergoeding en / of klachten over gebreken en / of tekorten schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
8.3. Elke som welke verschuldigd is door de klant, doch niet of niet tijdig op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een minimum van 50 EUR, en verwijlsintresten gelijk aan 15 % op jaar basis.
8.4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
8.5. Ingeval de klant verscheidene opeisbare schulden heeft aan de onderneming, heeft de onderneming in afwijking van art. 1253 B.W. het recht om betalingen aan te rekenen op een schuld naar haar keuze.
8.6. De klant is niet gerechtigd tot verrekening van bedragen, die de onderneming aan de klant krachtens de tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt.
8.7. De klant is verplicht om op eerste verzoek van de onderneming zekerheid te stellen voor hetgeen de klant aan de onderneming verschuldigd is, dan wel verschuldigd zal worden.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1. De onderneming is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot zaakschade, stilligschade en winstderving, tenzij de klant bewijst dat de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de onderneming.
9.2. Indien de onderneming aansprakelijk is, is de schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal de prijs van de geleverde zaken waarop de schadeclaim betrekking heeft met een maximum van 100.000 EUR. De aansprakelijkheid van de onderneming is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van de onderneming in voorkomend geval.
9.3. Alle rechtsvorderingen tegen de vennootschappen verjaren door verloop van één jaar. De verjaring vangt aan op de dag waarop de vordering ontstaat.

Artikel 10 - Overmacht
10.1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de onderneming opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken is de onderneming gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.2. Indien de onderneming bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 Artikel 11 - Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank
11.1. Op alle aanbiedingen van en op elke overeenkomst met de onderneming is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Partijen sluiten in dit verband de toepassing, in welke vorm ook, van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit, alsmede het Belgisch Internationaal Privaat Recht.
11.2. Alle geschillen tussen de onderneming en de klant zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Antwerpen en de afdeling te Mechelen (België).